Gymnastic Festival 2017 OSAKA
|The 35th Anniversary Festival|
October 13 - 15, 2017

>> Schedule :
@Friday, October 13, 2017     12:15 - 13:00
City Performance @(Tentative)
Place:  Osaka City Hall

@Sunday, October 15, 2017    10:00 -
Festival Day (Main Event)
Place:  Osaka Municipal Central Gymnasium

[ Programs ]
* Group Performances by the Entries
* Demonstrations by the Foreign Guest Groups
* Mass-trap
* Special Programs by MGLA project
* Programs for all participants and audience
    gLetfs move together!h


>> Guest groups from two countries:
™ SOUTHERN SPIRIT / AUSTRALIA 17 people
@@@@Ms. Sheryl Faulkner, representative, and 16 gymnasts

™ OVO FINLAND / FINLAND 26 people
@@@@Ms. Marja Kallioniemi, representative and a group leader; all gymnasts


>> Producer and Organizer :
MGLA (Meeting of Gymnastics Leaders for All)
Executive Committee of Gymnastic Festival 2017 OSAKA


>> Information :
< Your Entry >
Welcome to the Gymnastic Festival OSAKA.
Your gymnastics group can apply for entry to the Festival. A letter of recommendation from your own national or official Gymnastics Federation is to be presented to the MGLA (Meeting of Gymnastics Leaders for All).

Participant card is 7,000 Japanese yen per person; it includes entry fee, welcome meeting, our original T-shirt and transportation for the official events on the Festival day.

Please send the advance registration form and the recommendation letter to MGLA by the end of March each year. If there are many, groups can be screened by the organizers.

Advance Registration Form


>> Contact address :

Should you need further information,please contact our office : MGLA
C-724, 2-8 Nakatsu, Kita-ku, Osaka, 531-0071 JAPAN
Tel : +81-6-6374-5274 Fax : +81-6-6374-0373
e-mail : mgla@mgla-japan.com